Przesłanie Medalika rozwija się od awersu  do rewersu, który zawarł  w sobie podstawowe  treści objawienia. Po nawiązaniu na awersie do walki z siłami zła , dzięki udzielonym łaskom i zapowiedzi  ostatecznego  nad nimi zwycięstwa ( wąż pod stopami Niepokalanej) , na rewersie mamy obraz doskonałej jedności Chrystusa z Kościołem ( motyw gwiazad) . Z mistycznego zjednoczenia Chrystusa  z Kościołem  centralna część rewersu uwypukla  dwie prawdy : zjednoczenie  Matki  z Synem ( motyw serc) , z czego wyrasta  misja Maryi  względem  powierzonego Jej opiece ludu Bożego ( litera ” M” z krzyżem na podstawie).
   Centralne miejsce na rewersie  zostaje  przypisane Chrystusowi i Kościołowi . Cały  obraz rewersu  i Medalika  to wyobrażenie  tajemnicy  Mistycznego  Ciała Chrystusa: jedność Chrystusa  z Kościołem , w ramach  czego podkreśla się szczególną  pozycję i misję Matki Odkupiciela  oraz naszej.
   W przesłaniu Cudownego  Medalika , jak uczyni to ponad 130 lat później Sobór Watykański II , posłannictwo Niepokalanej jest przedstawione  w kontekście tajemnicy Chrystusa i Kościoła.
    Rewers Medalika stanowi kulminację całego  objawienia w obrazie ostatecznej doskonałości Kościoła. Nienaruszona przez grzech  doskonałość Niepokalanej , podkreślona w symbolice  bieli ( ubrana na biało  i stojąca na białej półkuli ), stanowi  zapowiedź  odzyskanej , ostatecznej  doskonałości  całej reszty  odkupionych ( symbolika złotego globu . W tym kontekście wstawiennicza modlitwa  Maryi  z wizji z globem  w dłoniach , przedstawiona symbolicznie  na rewersie, jawi się jako  prośba  o ostateczne  wypełnienie  się historii  zbawienia .O to prosi autor Apokalipsy: Przyjdź , Panie Jezu (22, 20) , o to modlili się  pierwsi chrześcijanie : Niech  przeminie ten świat….( Didache X,6), i oto modlili się stale cały Kościół  w pierwszych  trzech  prośbach Ojcze nasz.
  Na obu stronach Medalika Najświętsza Panna jest przedstawiona jako Matka:  w relacji do Syna  Bożego i do nas . Maryja jako Matka Kościoła  uczestniczy  w obecnych  zmaganiach odkupionej ludzkości ( awers) , której jest najznamietnijszym  przedstawicielem ; mocą  wysłużonych przez Chrystusa  łask  wspomaga ją  w drodze do pełnego z Nim  zjednoczenia ( rewers) . Naszą odpowiedzią na przesłanie  objawienia powinno być włączenie się we wstawienniczą  modlitwę Niepokalanej  za odkupioną przez Jej Syna ludzkością , czyli zabieganie  w łączności  z Nią o zbawienie dusz.