blue-angel blog

Twój nowy blog

Wpisy z okresu: 4.2009

  ACHAIAH – Pokazuję Ci wszystkie rzeczy w ich prawdziwym, właściwym świetle . Poprowadzę Cię  ścieżką otwartości, jeśli tylko usłyszysz moje  wołanie i nie będziesz zamykał się  wewnątrz własnych , ciasnych  i sztywnych poglądów. Przekażę Ci moją moc Ognia  i oświetlę  Twoje myśli, a rozwiązanie samo się nasunie. Z moją pomocą wzniesiesz się wzwyż , przekroczysz mentalny poziom. Wówczas zobaczysz Światło i ogarniesz je jedną myślą , bowiem lepiej jest pozyskać Światło niż o nim mówić. Staniesz się silny cierpliwością i wytrwałością  w tym , co czynisz.Będziesz panem emocjonalnego planu z sercem gorejącym miłością , pokorą nadzieją.

   W medytacji energia Achaiaha wspomaga łączenie się egregorem* duchowej grupy , jak i w utrzymaniu połączeń  z innymi strukturami, pracującymi na rzecz ewolucji Ziemi . Wpływa na ciało snu. Pomaga w przebudznaiu naszego wyższego mentalu. Podpowiada poprzez prorocze sny. Podtrzymuje  ducha w trudnej nauce cierpliwości i wyrozumiałości, tak dla siebie , jak i innych. Przybliża drogi rozwiązywania problemów dotyczącychobrony natury, wspiera w nauce języków poprzez umożliwienie sięgnięcia do pokładów  naszej podświadomościoraz poprzez umożliwienie sięgnięcia do pokładów naszej podświadomości oraz poprzednich wcieleń . Wiedzie ściężką zrozumienia praw natury, uczy precyzji w podemowanych działaniach.

  * Egregor- myślokształt , utworzony przez grupę ludzi, myślących podobnie , tworzący spójną całość . Powstaje na zasadzie  magicznego łańcucha , łączącego  zbliżone idee, koncepcje, pomysły .

  Achaiah charakteryzuje się cechą, określaną jako ” Bóg Dobry i Cierpliwy”. Psalm 103: 8 – Miłosierny i litościwy  jest Pan , nieskory do gniewu i wielce łaskawy.
  Wymaga byśmy pracoawali nad wiarą , cierpliwością , nadzieją . Pozwoli to na przezwyciężenie trudności życia materialnego. Wytrwałość  i zdolność  bycia cierpliwym daje potężną siłę i męstwo oraz świadomość  panowania nad emocjami. Kwinesencją istoty Achaiacha jest myśl  Św.Pawła , zawarta w Liście do Koryntian ( 1 Kor 13: 4, 13 )- Miłość cierpliwa jest… Tak więc trwają wiara , nadzieja , miłość – tetrzy : z nich zaś największa  jest  miłość . Ułatwia zrozumienie  nauk, pozwalając  uchwycić  i przyswoić poprzez nasze ciało mentalne to, co udało nam się uzyskać samą intuicją.
  Pomaga skontaktować się z  Devami  wielkich jezior i lasów  wysokogórskich . Achaiah wymaga od nas  doskoskonalenia  umiejętności panowania  nad emocjami , rozróżniania i przenikliwości. Przypomina  o postrzeganiu  i mówieniu prawdy  wobec siebie i innych a także ostrzega przed oszukiwaniem w związkach , zarówno przyjacielskich , jak i powstałych  na gruncie zawodowym . Przekazuje umiejętność powściągania  gniewu. Jako Anioł Opiekun wymaga od swoich podopiecznych, by stali się Posłańcami  Jam Jest , poprzez słowa , pisma i czyny. Z tego powodu szczególną  opieką  otacza  ludzi pióra  w szerokim słowa tego znaczeniu -  zwłaszcza poetów , bardów , mninstreli, a także tych, którzy są  budzącymi świadomość . Pomaga w rozwijaniu ideałów mistycznych , artystycznych czy intelektualnych.
   Zwraca baczną uwagę  na te osoby, które mają dar bycia medium, by nie wpadły w iluzje  niskiego astralu bądź w poziomy spirytystyczne. Urodzeni w okresie panowania Achaiaha dążą do poznania niepoznawalnego, odkrywając nowe idee, koncepcje , techniki sztuki. Cechuje ich pomysłowość , odkrywczość , pragmatyzm, komunikatywność . Wysławiają najistotniejsze , nierzadko skrywane za piękną fasadą . Dobrze zorganizowani, mocno stąpają po ziemi, są opiekuńczymi ludźmi.

  YEYALEL – Przywołujesz mnie, prosisz pomoc i wsparcie . Jak jednak chcesz mnie usłyszeć , poznać moją odpowiedź , jeśli sam nie pozostajesz  w wewnętrznej ciszy? Pomyśl nad tym , stań się Ciszą ! Dam Ci najwyższe nauki, jeśli  rozwiniesz  w sobie cierpliwość  i wytrwałość . Powtarzam : wycisz się , zaprowadź  spokój w sobie i … czekaj. Wybrany czas nadejdzie w stosownym momencie .Jedno słowo  w odpowiednim momencie będzie dla Ciebie iskrą , która roapali  w Tobie Ogień Wiecznej Wiedzy ! Umiej ją usłyszeć , nie zgaś przez pośpiech , by ją pochwycić . Rozpalę   w Tobie Ogień Odwiecznej Mądrości , podstacja go, by nie zgasł. Bądź Wiedzą  i Mądrościąś cią , stań się Umysłem Światła . Pojmiesz wówczas niepojęte i nieodgadnione . Tchnę w Ciebie nowego ducha…

   W medytacji pomaga uwolnić się od wewnętrznego dialogu i odnaleźć  równowagę na poziomie naszego ciała mentalnego , co pozwoli  nam następnie na zharmonizowanie czakramów i ponowne ześrodkowanie naszych czterech ciał. Łączy z pamięcią  Ziemi i z wielkimi Devami Lasów.

  Yeyalel nosi przydomek ” Bóg Słuchający Pokoleń” . Psalm 64 – I dusza moja zatrwożona jest wielce. Długo tak będzie, o Panie?
   Jako Anioł Opiekun wymaga , by nasza refleksja  była głęboka , byśmy dali sobie czas , by można było poruszyć wszystkit aspekty zagadnień, które studiujemy.
   Przynosi swoją pomoc we wszystkich doświadczeniach życia , by ułatwić nam zrozumienie rzeczywistej natury lekcji , które się w nich zawierają. Uczy, że mądrość pochodzi z tego , co umieliśmy zrozumieć z doświadczeń ,będących naszym udziałem  a nie z książek , w których nic nie znajdziemy , poza tym co zrozumieli inni z własnych doświadczeń. Ułatwia rozumienie obciążeń karmicznych , dotykających nas w obecnym wcieleniu, i daje możliwość ich rozpuszczenia. Przynosi swoje wsparcie  w obliczu trudności , jakie możemy napotkać na naszej drodze. Pomaga porozumieć się z innymi w celu lepszego  zrozumienia  ich potrzeb i przyniesienia im skutecznej  pomocy. W obszarze przyswajania wiedzy  sprzyja zrozumieniu, iż jedynie czas może pozwolić  nam zintegrować  w sobie różne nauki, które otrzymaliśmy , otrzymamy, bądź  aktualnie otrzymujemy. Rozwija w nas dar cierpliwości , tak trudny  do przyswojenia dla młodych aspirantów  na Drodze, którzy myślą ,że mogą przeskakiwać etapy.
  Jako Anioł Żelaza  opiekuje się  ruszniakarzami, kowalami, hutnikami, ślusarzami, każdym , kto para się żelazem  w szerokim  słowa tego znaczeniu. Walczy z podłymi  i kłamliwymi ludźmi. Łagodzi smutek , pesymizm , pociesza w cierpieniu. Urodzonych w dniach jego panowania  przekazuje bystrą  inteligencję , precyzyjny i perfekcyjny umysł . Analitycy z mózgiem  naukowców  pracują dociekliwie  nad danym zagadnieniem , nie przyjmując z góry określonych założeń . Dociekliwi , obdarzeni intuicją i umiejętnością  koncentracji , bardzo wpływowi w swoich dziedzinach. Są odważni , uczciwi , mają nietuzinkowe  zainteresowania .
  Jako Anioł Lekarz specjalizuje się przede wszystkim  w leczeniu chorób oczu. Chore oczy są odbiciem naszego postrzegania otaczającego nas świata , istniejącej realnie  rzeczywistości. Krótkowzroczni  boją się przyszłości , dalekowzroczni  nie widzą swojego teraz , a astygmatycy mają błędnie ustawiony środek ciężkości wartości. Przynosi swoją pomoc , by uleczyć choroby mentalne  i wszystkie te, które  mają charakter spazmatyczny. Leczy także problemy oddechowe , bóle i złamania kości, oparzenia , także – choć  w mniejszym stopniu – bezpłodność. W końcu możemy przywołać go , by goić rany pooperacyjne.

  NELCHAEL- Jestem Przewodnikiem Dyscypliny i poprzez mnie ty również będziesz wibrował promienistym Światłem Miłości, Prawdy, Pokoju. Będziesz rozpoznawany poprzez to promieniowanie Boskości na Ziemi… Dam Ci swoją moc i światło , pielęgnuj je w sobie by nie ulec słabości i zniechęceniu. Twoje ciało  musi być  silne. Twoja dusza – jasna a Twój umysł – światłem . Przynoszę Ci zrozumienie  praw Wszechświata , wiarę  i możliwość pracy  dla natury , roślin i minerałów . Pozostań w harmonii  ze mną  i stań się silnym moją mocą. Promieniując Światłem , Miłością , Prawdą  otworzysz serca innych ludzi. Siły zła i destrukcji  nie będą miały przystępu do Ciebie . Wejrzyj w siebie , zobacz wewnętrznym okiem  swoją boskość . Dzięki mnie poznasz tajniki liczb i ich naturę . Poznaj piękno , kryjące się  w każdej istocie , roślinie i zwierzęciu. Rozwiń skrzydła … Bądź Dzieckiem Boga…

   W medytacji daje wewnętrzną siłę , promieniującą  w nas Boskim Światłem , nawet jeśli doświadczenia , które spotykamy na Drodze są trudne do pokonania . Przynosi nam swoją siłę  ograniczenia , aby można było zmniejszyć przestrzeń zajmowanej przez nasze ego , przez nasze małe Ja. Rozwija pragnienie nauki i wiedzy. Silne wibracje mają wpływ na rozwój poczucia sprawiedliwości . Zsyła wgląd  w nagłe  sytuacje, pozwalając poznać odpowiednie rozwiązania. Chroni przed negatywną siłą, klątwą , urokiem. Rozwija zmysłowe postrzeganie rzeczy, takimi, jakimi są.

   Nelchael jest przywoływany jako” Bóg Jedyny i Niepowtarzalny „. Psalm 31:15 -16 – Ale ja Tobie  ufam, Panie. Rzekłem :” Ty jesteś Bóg mój „. W Twoim ręku losy moje.
   Chroni przed siłami zła i pomaga uwolnić się od lęków . Oświetla to, co nie jest dostatecznie jasne w naszym mentalu., Działa na stres . Przywołamy go w  okresie  kłopotów materialnych , przedstawi  rozwiązanie, które pozwoli wyjść zwycięsko z walk życiowych. Jako Anioł Opiekun  wymaga od osób , nad którymi sprawuje pieczę  urodzeniową , by były w stanie wewnętrznego skupienia i pracowały nad własnym ego , w celu rozwinięcia w sobie Wojownika Światła  tak, by mogły walczyć z negatywnymi formami i projekcjami astarlnymi. Konieczne jest zatem  zwrócenie uwagi na formę fizyczną i reguralne praktykowanie  sportu mogącego przynieść cielesną  równowagę  niezbędną  na planie fizycznym. Swoich podopiecznych obdarza artystycznymi  zdolnościami w każdej dziedzinie sztuki. Pomaga im w ksztsłtowaniu i realizowaniu  idei twórczych . Urodzeni w dniach panowania Nelchaela są uduchowieni , stronią od zgiełku , wrzawy. Mogą być naukowcami , filozofami , humanistami , racjonalistami, matematykami , kabalistami, numerologami. Obdarzeni mądrością , wyższą inteligencją ,intuicją realizują bez przeszkód swoje ambitne  zamierzenia . Cechują się sprawiedliwością , dużą dozą  wyobraźni , wrażliwością , koncentracją , wiernością i oddaniem. Otrzymują wsparcie Nelchaela  w rozwoju duchowości , poprawie statusu materialnego . Są chronieni  przed klątwami , oszczerstwami , czarną magią . Otrzymują wgląd  w sytuacje , mogąc dzięki temu uniknąć grożących im niebezpieczeństw. Rozwijają dobroć i miłosierdzie , własną tożsamość i duchowość.

  ANIEL – Przywołaj mnie w trudnych momentach Twojego życia , ponieważ rozjaśniam sytuacje . Daję Ci siłę , by zwyciężyć , nawet w najtrudniejszych chwilach Twojego życia . Uzbrajam Twoją odwagę , cierpliwość i wytrwałość.
   Zrównoważ własne siły, nie angażuj się w bezsensowne walki, utopijne znaki. Pamiętaj! Strach  ściąga  niczym magnes  Nie trwoń nadaremnie własnej energii.    Pamiętaj , jestem Tym , który przerywa krąg … Możesz go interpretować w różny sposób  – jako krąg grupy , z której wyprowadzam tych, których wibracja nie spoczywa już w świetle ; krąg przyzwyczajeń , od których nie możemy się uwolnić . Mogę uwolnić wszystkich , którzy są zamknięci fizycznie lub moralnie.    Mogę uwolnić  Cię  od pancerza negatywnych nawyków . Twojego niezdecydowania, Twojej tendencji  do kręcenia się w kółko…Poprzez moją  energię będziesz silniejszy , bardziej zdecydowany. Dzięki mnie skierujesz swoją energię bezpośrednio  na cel swojej inkarnacji. Daję Ci moc i energię , byś prowadził walkę życia : nie pozwól  już więcej  zatrzymywać się przez rzeczy niepotrzebne.
  Uczynię Cię silnym . Rzeczy niepotrzebne , obciążające, wszelkie niezgody  nie będą miały do Ciebie dostępu . Trwaj w Świetle Życia, bądź zawsze w Mocy Ognia . Rozwiń w sobie cierpliwość i wytrwałość .Żyj godnie , ciesz się  swoim bogactwem , tak duchowym , jak i materialnym. Nie odtrącaj wszakże ubogich, wspomagaj ich w każdy  możliwy sposób.

   W medytacji łączy  z planem Rycerzy i poszukiwania Grala . Poprzez moc swojej energii pomaga realizować , konkretyzować. Pomaga również w realizacji naszych projektów duchowych . Przekazuje informacje dotyczące ziół , ich właściwości oraz sposobu  wykorzystania . Ułatwia zrozumienie  istoty złych nałogów.

  Aniel ma przydomek ” Bóg Prawości Bóg Pełen Cnót ” . Psalm 80:8 – Boże zastępów, odnów nas, rozjaśnij oblicze Twoje , a będziemy zbawieni.
   Jest tym, który przerywa krąg …Przynosi decydujący impuls do niezbędnej zmiany kierunku. Pomaga jasno ujrzeć cel ewolucji . Stanowi mocną  podporę w każdej walce lub poszukiwaniu wysokiego ideału . Możemy go wezwać  w każdej sytuacji , wymagającej siły, lojalności , wiedzy. Jest Przewodnikiem  grupowych  poszukiwań. Jako Anioł Opiekun wymaga od nas  bycia ześrodkowanymi i umiejętności zdominowania naszego negatywnego ego, nasłuchiwania naszej prawdziwej   tożsamości . Jest połączony z Devami lasów i inspiruje wszystkich, którzy szukają wiedzy o ziołach. Reprezentuje boskie  przymioty , zwalcza zło pod każdą postacią . Opiekuje się artystami , filozofami, naukowcami . Wspiera w zwalczaniu słabości , przełamywaniu rutyny , doskonaleniu siebie . Ułatwia wyzwolenie się spod negatywnych  wpływów , nawyków, bezskutecznego kręcenia wokół tych samych spraw. Pomaga w trudnych sytuacjach  finansowych . Bycie bogatym  nie jest grzechem. Aniel przypomina jednak , iż brak  wspólczucia wobec biednych jest już grzechem. Boska sprawiedliwość jest obiektywna i bezstronna . Sądzi nie według  bogactwa , ale zgodnie z czynami , które popełniliśmy , ze sposobu rozporządzania naszymi dobrami. Urodzonych w dniach swojegopanowania obdarza niezwykłą siłą woli , poczuciem piękna , dużą wrażliwością, uczciwością  i cnotliwością . W pracy są oddani i wytrwali.


  • RSS