blue-angel blog

Twój nowy blog

Wpisy z okresu: 9.2008

  Mówiąc o wszystkich tych sprawach, które widziałam i których, poniekąd , dotykałam, nie byłam w stanie znaleźć  słów na tyle odpowiednich, by opisywały je tak, jakbym chciała. Ani opisać właściwie tego, co się we mnie dokonywało, tak jak to w duszy czułam.Nie mniej próbowałam.
  Świat zdajesię być moim więzieniem, ciało krępującym łańcuchem, a dusza moja oświecona łaską odczuwa ciężar egzystencji, która zatrzymuje i nie dopuszcza do osiągnięcia celu.
  Przysparza to mej duszy wiele cierpienia, co jest bardzo bolesne .Łaska Boża napełniła  mą duszę pewną godnością , która uczyniła ją podobną nieco Bogu; czy raczej On udzielił mej duszy swojej dobroci, przez co stała się z Nim jednością.
   Skoro niemożliwe jest , by Bóg cierpiał  z powodu bólu , odporność ta udziela się również duszom, które przyciąga w swoje pobliże; im bardziej się zbliżają , tym bardziej uczestniczą w Jego doskonałości.
   Wszystko, co powstrzymuje duszę na tej drodze, jest dla niej niewyobrażalną udręką.Ból i przeszkody  wyrywają duszę z jej pierwotnego , naturalnego stanu , który objawiony jej został  przez łaskę , a widząc się pozbawioną zdolności do jego osiągnięcia, cierpi bardziej bądź  mniej, według miary proporcjonalnej do jej pragnienia Boga. Im bardziej dusza poznaje Boga, tym bardziej Go pragnie i tym mniej grzechów popełnia, tak iż przeszkody na jej drodze  zdają się dla niej tym bardziej okropne, ponieważ dusza jest nieskończenie i w pełni rozpamiętana w Bogu , bo wie kim On prawdziwie jest.
  Tak jak człowiek , który wolałby raczej śmierć ponieść i wiążący się z tym ból, niż obrazić Boga, bo oświecony światłem Bożym gorliwość w służbie ku jego czci przedkłada nad cielesną śmierć , tak dusza znająca Boże przykazania  ceni je bardziej, niż wszelkie wewnętrzne i zewnętrzne udręki, najgorsze z możliwych, ponieważ jest to dzieło Boże, przewyższające wszystko, co można czuć  lub  sobie wyobrazić.
   Co więcej, gdy Bóg w najmniej nawet części wypełni duszę , obejmie ją w pełni, tak że nic więcej nie będzie się dla niej liczyło. Tym samym dusza utraci wszystko to, co było jej własne, i nie może już ani widzieć, ani mówić, ani cokolwiek stracić bądź jakkolwiek cierpieć, ale, co wcześniej wyraźnie zostało wyjaśnione , wszystko to staje dla niej zrozumiałe w jednej chwili, gdy przekracza próg tego życia.
  Na koniec, podsumowując , spróbójmy zrozumieć , że wszechmocny i miłosierny Bóg sprawia, że to wszystko, co jest ludzkie, jest usuwane, i że w czyśćcu dokonuje się oczyszczanie.

   Podsumowuje wszystko co zostało powiedziane dotąd na temat  dusz w czyścu i sprawdza się we własnej duszy.
   Ten rodzaj oczyszczenia jaki dostrzegam w duszach w czyśćcu, odczuwam w sobie. W ciągu ostatnich dwóch lat odczuwałam to często; z każdym dniem lepiej to czuję i rozumiem.Moja dusza zdaje się żyć  w ciele, jakby była w czyśćcu, który podobny jest do prawdziwego czyśćca , z tą tylko różnicą , że ciało znieść może tylko      tyle cierpienia , by nie umrzeć.Jednak zwiększa się  ono stopniowo, aż do śmierci ciała.
  Widzę, jak moja dusza odsuwa się od wszystkich rzeczy, , nawet niematerialnych, którymi się karmiła. Radość, zachwyt, pociecha- brakuje chęci, by cieszyć się tymi rzeczami, niematerialnymi i tymczasowymi, bo tak dyktuje wola, rozum i pamięć, więc nie mogę nawet powiedzieć , że jedne rzeczy zadowalają mnie bardziej niż inne.
  Wewnętrznie czuję się niejako oblegana. Wszystkie sprawy, które  odświeżały moje duchowe i cielesne życie, krok po kroku usuwane są z mego wnętrza i teraz , gdy znikły, wiem,iż były dla mnie pożywką.
  Lecz tak znienawidzone i wstrętne stały mi się  te sprawy, gdy tylko je zrozumiałam, że wszystkie znikły i nigdy nie wrócą . Stało się tak z powodu wewnętrznego instynktu nakazującego pozbywać się wszystkiego , co przeszkadza w osiągnięciu doskonałości; takbezwględny jest ten instynkt, że spełnienie wszystkich jego zamysłów  wymagałoby rzucenia  się raczej do piekła. Stąd usuwa on z wnętrza człowieka  to wszystko, czym dotąd się żywiła jego dusza, nalegając tak  zmyślnie, aż nawet najmniejsza drobina niedoskonałości zostanie dostrzeżona i znienawidzona.
   Mój człowiek zewnętrzny, jeśli nie odpowiada  na to wezwanie, jest tak długo naciskany,aż wreszcie nie znajdzie na ziemi niczego, co byłoby w stanie  go zadowolić, jeśli uulegać będzie nadal swoim ludzkim upodobaniom. Nie pozostawił ukojenia Bóg, który robi wszystko to z miłości  i litości, by stało się zadość Jego sprawiedliwości . Dostrzegając to mój zewnętrzny człowiek otrzymuje wielki spokój i szczęście, ale szczęście to ani nie zmniejsza mego cierpienia, ani nie osłabia nacisków.
  Nigdy jakikolwiek ból nałożony na mnie nie byłby  na tyle duży, bym odstąpiła od Bożych  nakazów . Nie chcę opuszczać mego więzienia ani szukać przed nim ucieczki;  czyń Boże , co potrzeba! Moim szczęściem jest zadowolenie Boga , nie mogłabym cierpieć bardziej, niż wtedy, gdy odeszłabym od Bożych nakazów, znając Jego sprawiedliwość i bezmiar miłosierdzia.

  W szechmogący wieczny Boże, pomnóż  w nas wiarę, za którą oddał życie  święty męczennik Eustachy, daj nam za jego wstawiennictwem żyć w tej wierze i otrzymać Twoje przebaczenie. Amen.

 P anie nasz Boże, nikt nie jest dobry bez Twojej pomocy, spraw, abyśmy za wstawiennictwem  świętego Idziego, opata ukształtowali nasze życie  według Twojej woli i osiągnęli życie wieczne.Amen.

  Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś świętemu Jerzemu moc do naśladowania Twojego Syna, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, w Jego męce i śmierci krzyżowej, wysławiamy Twoją potęge i pokornie prosimy, abyś za wstawiennictwem świętego Rycerza  i Męczennika wspierał nas , słabych ludzi, w każdej walce ze złem.Amen.

 Święta Katarzyno, strzeż życia i zdrowia podróżujących i orędownictwem swoim pomóż dojść do ostatecznego celu. Amen.

   Boże wszechmogący, na naszej drodze życia czyha wiele niebezpieczeństw . Wysłuchaj wstawiennictwa świętego Krzysztofa. Daj, abyśmy nosili w sobie Chrystusa i wspólnie  z naszymi bliźnimi pewnie dążyli docelu, dla którego jesteśmy stworzeni. Amen.

  Boże, Ty mieszkasz w czystych sercach, za wstawiennictwem świętej Małgorzaty, dziewicy i męczennicy, udziel nam łaski do prowadzenia życia zgodnego z Ewangelią, abyś mógł w nas mieszkać. Amen.

  Wszechmogący i miłosierny Boże, z Twoją pomocą święty Pantaleon, lekarz,aż do śmierci walczył w obronie wiary, spraw, za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Amen.

 Miłosierny Boże, Twoją siłą umocniony, zniósł święty Wit męki tortur w młodym wieku. Czcimy jego pamięć i polecamy Ci tych wszystkich, których wiara jest zagrożona. Utwierdź ich w nadziei , umocnij w wierze i miłości. Amen.

koniec

  Ukazuje,że cierpienie dusz w czyśćcu nie jest przeszkodą dla ich pokoju i radości.
  Wiem, że dusze cierpiące męki czyśćca mają przed oczami dwa efekty Bożego działania.
  Po pierwsze , znoszą swoje cierpienie ochoczo, ponieważ dostrzegają jego słuszność, bo pojmują , jak zasmucają Boga. Wiedzą także,że jest ono przejawem wielkiego miłosierdzia, czerpiąc z zadośćuczynienia najdroższej krwi Jezusa Chrystusa, choć jeden grzech zasługuje na tysiąc wiecznych piekieł. Dusze w czyśćcu znoszą  cierpienie ochoczo, dlatego że wiedzą, iż w pełni na nie zasłużyły i że sprawiedliwie zostały potraktowane.Odkąd ich wola znikła, nie skarżą się Bogu, a same osiągnęły wieczny żywot.
  Drugim efektem Bożego działania, który dostrzegają dusze w czyśćcu , jest szczęście, jakie dusze odczuwają z powodu rozpatrywania Bożych rządów oraz miłość i miłosierdzie, jakimi napełnia On dusze.
  W jednej chwili Bóg utrwala te dwa spostrzeżenia w ich umyśle, a ponieważ są one w stanie łaski, świadome są ich i rozumieją je w dostępnym dla nich stopniu.
  Tym samym obdarzone zostają wielkim i nieskażonym szczęściem; wzrasta ono nawet w miarę ich zbliżania się do Boga. Mają tę wizję nie w sobie i nie przez siebie, ale w Bogu, którym daleko bardziej są pochłonięte, niż bólem,z powodu którego cierpią, i który daleko bardziej przyczynia się do pomniejszania ich długu, w porównaniu z samym ich cierpieniem.
   Każde spojrzenie Boga przewyższa jakikolwiek ból i radość jaką odczuwają. Jednak , pomimo że przewyższa ból i radość tych dusz, w najmniejszym stopniu nie może im ulżyć.

  Wszechmogący , wieczny Boże, który świętemu Achacjuszowi , przez zasługę jego męczeńskiej śmierci dałeś przywilej brania w obronę prawo i prawdę, wysłuchaj jego wstawiennictwa i pomóż nam znosić wszelki trud i ciężar oraz służyć Tobie całym sercem.Amen.

 Boże, święta Barbara, męczennica, dochowała wierności Tobie aż do śmierci, za jej wstawiennictwem broń nas od wszelkich niebezpieczeństw i w godzinę śmierci umocnij nas sakramentem Ciała i Krwi Twojego Syna.Amen.

 Wszechmogący i miłosierny Boże, za wstawiennictwem świętego Błażeja, biskupa i męczennika, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach, otocz nas swoją opieką i wybaw od zasdzek nieprzyjaciół.Amen.

 Boże, który dałeś Twojemu ludowi świętego Cyriaka, gorliwego biskupa i odważnego męczennika, spraw, abyśmy dzięki niemu umocnili się w wierze i mogli owocnie pracować nad jednością Kościoła.Amen.

 Boże, który wysłałeś świętego Dionizego i jego towarzyszy, aby głosili Twoją wiarę narodom i obdarzyłeś ich cnotą wytrwałości, spraw, prosimy, abyśmy za ich przykładem i wstawiennictwem nauczyli się gardzić korzyściami doczesnymi i nie ulegać przeciwnością świata. Amen.

 Wszechmogący Boże, przykładem i modlitwą Twoich świętych otwierasz nam, słabym ludziom drogę ku Tobie, spraw , prosimy, abyśmy za wstawiennictwemi przykładem świętego Erazma pewnie podążali do Ciebie.Amen.

c.d.n

 Kyrie elejson,
 Chryste elejson,
 Kyrie elejson.
 Chryste usłysz nas,
 Chryste wysłuchaj nas.
 Ojcze z nieba Boże , zmiłuj się nad nami.
 Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
 Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
 Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
 Święta Maryjo, módl się za nami.

 Święty Józefie, Pocieszycielu wszystkich strapionych i w nędzy będących, módl się za nami.
 Święty Michale, wielki Patronie konających, módl się za nami.
 Wszyscy święci Aniołowie Stróżowie i wszystkie Chóry anielskie, módlcie się za nami.
 Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,
 Wszyscy święci Apostołowie  i Ewangeliści,
 Wszyscy święci Męczennicy i Wyznawcy,
 Wszyscy święci Biskupi i Doktorzy Kościoła,
 Wszyscy święci Kapłani i Diakoni,
 Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy,
 Wszystkie święte Dziewice i Wdowy,
 Wszyscy święci wybrani Wspomożyciele,

 Święty Jerzy , Rycerzu wiary, bohaterze cnoty, módl się za nami,
 Święty Błażeju, ozdobo stanu kapłańskiego i miłosierny Ojcze ubogich,
 Święty Erazmie, wielki miłośniku Boga,
 Święty Pantaleonie, cudowny lekarzu chorych,
 Święty Wicie, szczególny Patronie anielskiej cnoty,
 Święty Krzysztofie, Patronie podróżujących ,
 Święty Dionizy, światłości uczonych,
 Święty Cyriaku, postrachu duchów piekielnych,
 Święty Achacy, wielki czcicielu krzyża Chrystusowego,
 Święty Eustachy, wzorze chrześcijańskiej cierpliwości,
 Święty Idzi, patronie pustelników,
 Święta Małgorzato, pogromcicielko szatana,
 Święta Barbaro, patronko konających,
 Święta Katarzyno, patronko chrześcijańskiej nauki,
 Wszyscy Święci i Wybrani Pańscy, módlcie się za nami,

 Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie.
 Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.
 Od wszelkiego złego, wybaw nas Panie.
 Od grzechu każdego,
 Od gniewu Twego,
 Od powietrza, głodu, ognia i wojny,
 Od piorunów i gwałtownej niepogody,
 Od nagłej a niespodziewanej śmierci,
 Od potępienia wiekuistego,
 
 Przez świętą Tajemnicę Wcielenia Twego,
 Przez zasługi Najświętszej Panny,
 Przez zasługi i mękę Czternastu Świętych Wspomożycieli,
 W dzień sądu Twego,
 My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.
 Abyś nam grzechy nasze przepuścić raczył, prosimy Cię,
 Abyś nas do prawdziwej pokuty doprowadzić raczył,
 Abyś nas za przyczyną Czternastu Świętych Wspomożycieli we wszelakich potrzebach wysłuchać raczył,
 Abyś za przyczyną św. Jerzego wiarę naszą pomnożyć raczył,
 Abyś za przyczyną św. Błażeja naszą nadzieję umocnić raczył,
 Abyś za przyczyną św. Erazma miłość Boga w nas zapalić raczył,
 Abyś za przyczyną św. Erazma miłość Boga w nas zapalić raczył,
 Abyś za przyczyną  św. Pantaleona w serca nasze miłość ku bliźnim wlać raczył,
 Abyś za przyczyną św. Wita duszę naszą szatą godową łaski poświęcającej przyozdobić raczył,
 Abyś za przyczyną św. Katarzyny od grzechu wszelkiego ochronić raczył,

 
Abyś nam za przyczyną św. Dionizego pokój sumienia dać raczył,
 Abyśmy za przyczyną św. Cyriaka wolę Twoją Przenajświętszą chętnie wypełniali,
 Abyś nam za przyczyną św.Achacego śmierć szczęśliwą dać raczył,
 Abyś nam za przyczyną św. Euchstazego świętej cnoty cierpliwości udzielić raczył,
 Abyś  nam za przyczyną św. Idziego w dzień Sądu Ostatecznego miłosiernym być raczył,
 Abyś nas za przyczyną św. MałgorzatyDziewicy i męczennicy od ognia piekielnego zachować raczył,
 Abyś nam za przyczyną św. Barbary, Dziewicy i męczennicy, łaski św. Sakramentu przed śmiercią udzielić raczył,
 Abyś nam za przyczyną św. Katarzyny, Dziewicy i męczennicy , utrapienia osładzać i do radości niebieskich dopuścić raczył,
 Jezu Synu Boga  żywego,

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
 Baranu Boży, który gładzisz grzechy świata,wysłuchaj nas Panie!
 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,zmiłuj się nad nami!

 Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
 Kyrie elejson,
 Chryste elejson,
 Kyrie elejson,
 Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
 K. Święci Wspomożyciele, módlcie się za nami;
 W. A wołanie nasze, niechaj będzie wysłuchane.

 Módlmy się:Pomocy męczenników i Korono Wszystkich Świętych , Panie Jezu Chryste, któryś Święernastu Wspomożycieli tak cudownie w ich mękach wzmocnił i koroną chwały w niebie ozdobić raczył, prosimy Cię przez Mękę i śmierć Twoją , daj nam łaskawie, abyśmy przez krzyż i utrapienia  tu na ziemi  w ślady Świętych Czternastu Wspomożycieli wstąpić i po dokończeniu tego przemijającego żyweota z nimi w niebie ukoronowani być mogli; który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym równy Bóg na wieki wieków. Amen!

  Kyrie elejson,
  Chryste elejson,
  Kyrie elejson.
  Chryste, usłysz nas!
  Chryste, wysłuchaj nas!
  Ojcze z nieba, Boże , zmiłuj się nad nami!
  Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
  Św. Trójco , jedyny Boże , zmiłuj się nad nami!
  Św. Maryjo, Patronko Zakonu Serafickiego, módl się za nami
  Św. Franciszku, módł się za nami
  Św. Antoni Padewski,

 Błogosławiony Ojcze Pio,
 Błogosławiony Ojcze Pio, wierny natchnieniom Ducha Świętego,
 Błogosławiony Ojcze Pio, rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa,
 Błogosławiony    Ojcze Pio, gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa,
 Błogosławiony Ojcze Pio, sługo Maki Bożej,
 Błogosławiony Ojcze Pio, wierny naśladowco świętego Franciszka z Asyżu,
 Błogosławiony Ojcze Pio, w ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela,
 Błogosławiony Ojcze Pio, cieszący się nadprzyrodzonymi darami,
 Błogosławiony Ojcze Pio, ozdobo zakonu franciszkańskiego,
 Błogosławiony Ojcze Pio, niosący światu dobro i pokój,

 Błogosławiony Ojcze Pio,wybrane naczynie świętości i łaski,
 Błogosławiony Ojcze Pio, niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem,
 Błogosławiony Ojcze Pio, postrachu duchów piekielnych,
 Błogosławiony Ojcze Pio, zdobywający serca prostotą i mocą słowa Bożego,
 Błogosławiony Ojcze Pio, nauczający bardziej przykładem niż słowem,
 Błogosławiony Ojcze Pio, wzorze miłości Boga i bliźniego,
 Błogosławiony Ojcze Pio, spotykający Chrystusa w każdym człowieku,
 Błogosławiony Ojcze Pio, opiekunie cierpiących,
 Błogosławiony Ojcze Pio, pociecho nieszczęśliwych,
 Błogosławiony Ojcze Pio, znoszący upokorzenia z cierpliwością,
 Błogosławiony Ojcze Pio, mężny wśród przeciwności,
 Błogosławiony Ojcze Pio, wzorze franciszkańskiego ubóstwa,
 Błogosławiony Ojcze Pio, wzorze czystości kapłańskiej,

 Błogosławiony Ojcze Pio, mężu doskonałego posłuszeństwa,
 Błogosławiony Ojcze Pio, miłośniku życia ukrytego,
 Błogosławiony Ojcze Pio, mężu modlitwy, skupienia i kontemplacji,
 Błogosławiony Ojcze Pio,, nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa,
 Błogosławiony Ojcze Pio, możny nasz orędowniku u Boga,
 Błogosławiony Ojcze Pio, przywracający chorym zdrowie,
 Błogosławiony Ojcze Pio, chwalebny cudotwórco Boży,

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
 Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Pnie!
 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

 K. Módl się za nami, błogosławiony Ojcze Pio
 W. abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 Módlmy się : O Jezu, nasz Zbawicielu ,źródło łaski i miłosierdzia, który oddałeś  życie dla zbawienia świata, pokornie Cię proszę , wsław chwałą Świętych w niebie i na ziemi swego Sługę Ojcxa Pio z Pietrelciny, który z gorliwością i oddaniem uczestniczył w Twoich cierpieniach i tyle dobrego  uczynił dla ludzkich dusz.
 Przez jego wstawiennictwo , proszę Cię o Jezu, pomnóż wiarę , nadzieję i miłość w ludzkich duszach i udziel łaski, o którą Cię z pokorą  i poddaniem woli Bożej proszę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

  Ufamy,że w naszych codziennych zmaganiach Ojciec Pio  jest z nami i udziela nam  swego błogosławieństwa , wypowiadając piękne słowa św. Franciszka:” Niech Pan ci błogosławi i niech cię strzeże. Niech ci ukaże oblicze swoje i zmiłuje się nad tobą . Niech zwróci oblicze swoje  ku tobie i niech cię obdarzy pokojem. Pan niech cię błogosławi”.
   2 maja 1999 roku na Placu św. Piotra w Rzymie Ojciec Święty Jan Paweł II  dokonał beatyfikacji Ojca Pio  z Pietrelciny. Radość była przeogromna…Szcególną cechą tego zakonnika  jest ogromny kontrast między sławą , jaka go zawsze  otaczała i szerzyła się nieustannie po jego śmierci w 1968 r., a prostotą  codziennego życia i posługi błogosławionego.
   Ojciec Pio żył w prowincjonalnym klasztorze na południu Włoch , modlił się, spowiadał, odprawiał Msze św. . Nie posiadał tytułów naukowych, niebył człowiekiem światowym, nie reprezentował żadnych ośrodków władzy.Zajmował się kierownictwem duchowym  zwykłych ludzi , którzy przychodzili do niego z codziennymi problemami swojego życia.Pozostał na swoim miejscu w klasztorze  przez kilkadziesiąt lat, podczas gdy we Włoszech i w całej Europie dokonywały się wielkie tragedie  i wielkie przemiany stulecia. Unikał wystąpień publicznych , ukrywał się przed natarczywością środków przekazu.Odpowiedzi, jakich udzielał, były bardzo bezpośrednie , czasem wręcz szorstkie, wolne od wszelkiego oportunizmu czy ukrytych intencji.
   Ojciec Pio nie szukał własnej chwały, wystrzegał się  zwłaszcza wszelkich form kultu jego osoby.Pozostawał nade wszystko pokornym synem Kościoła; nie chciał stawać na czele jakiegoś  nowego ruchu czy nurtu, bardzo rygorystycznie  przestrzegał natomiast posłuszeństwa i wierności Ewangelii, tradycji i hierarchi kościelnej.
   Życie Ojca Pio od samego początku  było naznaczone stygmatem cierpienia. Udrękę i ból przeżywał w dziedzinie duchowej i cielesnej. Modlił się nieustannie za wszystkkich cierpiących  i błagał Boga , by – jeśli Mu się to podoba – uwolnił chorych od cierpienia.
   Autorzy dzieł o życiu wewnętrznym powiadają, że nie można wyjaśnić w całej pełni i zrozumieć życia mistycznego, jeśli się w sposób duchowy nie przeżyje doświadczenia śmierci, by najmiej nie jest doświadczeniem trwogi istnienia, o którym mówi wielu wspólczesnych myślicieli. Takie doświadczenie śmierci byłoby tylko uczuciem towarzyszącym stanowi człowieka, który nie może spodziewać się pomocy z nikąd.A przecież życie i cuda Ojca Pio można określić jako ” cudowne i Boskie wstawiennictwo”.
  Potwierdzeniem tego wstawiennictwa są setki tysięcy świadectw : byli to ślepcy, którzy przejrzeli, głusi, którzy zaczęli słyszeć, chromi , którzy chodzili, byli grzesznicy i ateiści, którzy zaczęli odmawiać różaniec.Wszyscy oni opowiadali o przedziwnych skutkach działania kawałeczka jego habitu, zdjęcia, kawałka jego rękawiczki, nawet po dotknięciu się jego ławki.. Byli tacy, którzy  mieli oczy bez źrenic , a przejrzeli..Był także człowiek, który umarł  i został wskrzeszony. Osiemdziesiąt jeden lat cudów, umiejscowinych właściwie w samym centrum dwudziestego wieku, w przededniu trzeciego tysiąclecia!
   Tysiące pielgrzymów przybywających codziennie do San Giovanni Rotondo wyraża mocne przekonanie o prawdziwości faktów, jakie się tu wydarzyły.
   W mrocznym kościółku  stoi pod ścianą konfesjonał, w którym dokonywały się przedziwne nieraz zdarzenia jednania ludzi z Bogiem. Został on obudowany żelazną kratą , by pielgrzymi  nierozebrali go na relikwie. Także sarkofag z ciałem zakonnika  znajduje się za żelazną, wysoką kratą. Tonie w kwiatach. Tu spływa na ludzi najwięcej łask za przyczyną Ojca Pio. Tak więc pełne cierpień i modlitwy życie tego zakonnika owocuje nadal.
   Śmierć Ojca Pio nie zakończyła jego misji . Tysiące osób, jak dawniej przybywa do San Giovanni Rotondo, by w krypcie przy grobie zakonnika , prosić o wszelkiego rodzaju dary… Tu także nie ustaje modlitwa o łaskę we wszelkich sprawach, o które ludzie proszą słowami:
  ” O Jezu nasz Zbawicielu, źródło łaski i miłosierdzia,który oddałeś życie dla zbawienia świata, pokornie Cię proszę , wsław chwałą Świętych w niebie  i na ziemi swego Sługę Ojca Pio z Petrelcine, który z gorliwością i oddaniem uczestniczył w Twoich  cierpieniach i tyle dobrego  uczynił dla ludzkich dusz.
   Przez jego wstawiennictwo, proszę Cię o Jezu, pomnóż wiarę, nadzieję i miłość w ludzkich duszach i udziel łaski, o którą Cię z pokorą i poddaniem woli Bożej proszę . Który żyjesz i królujesz na wieki wieków Amen”.

   Wyrzuty czynione przez dusze czyśćcowe osobom na tym świecie.
   I tak błogosławiona dusza, pojmując, dzięki Bożemu światłu , rzeczy o których wspomnieliśmy, woła: Chętnie wzniosłabym płacz tak głośny, by wzbudził lęk we wszystkich ludziach na ziemi. Chciałabym im powiedzieć: Nieszczęśnicy, dlaczego pozwalacie tak się zaślepiać  przez ten świat,którego potrzeby są dla was tak wielkie i poważne, a które w ogóle was  nie zabezpieczą, co przyjdzie wam zrozumieć to w chwili śmierci?
   Waszym schronieniem jest nadzieja na Boże miłosierdzie, która jest bez wątpienia bardzo wielka, ale wy nie dostrzegacie,że ta wielka Boża dobroć  będzie osądzała was za czyny sprzeczne z wolą dobrego Pana. Jego dobroć nakłania cię do podporządkowania się Jego woli , lecz nie daje nadziei, gdy będziesz czynił źle, bo sprawiedliwość nie popełnia błędów, a w ten bądź inny sposób w pełni musi stać się jej zadość.
  Nie masz śmiałości powiedzieć :” Wyznam swoje grzechy i wówczas otrzymam pełne odpuszczenie grzechów i od tej chwili będę z nich oczyszczony i dzięki temu ocaleję”.Pomyśl o spowiedzi i żalu potrzebnych do całkowitego odpuszczenia grzechów , nie tak łatwo osiąganego. Gdybyś wiedział , jak trudno jest osiągnąć, drżałabyś z wielkiego lęku,że łatwiej je utracić, niż uzyskać.

  O, Najmilsza, Matko Boża z góry Karmel. Ty jesteś radością Kościoła Zwycięskiego, pomocą Kościoła Wojującego i pocieszeniem Kościoła Cierpiącego, dlatego usilnie  modlimy się do Ciebie, skieruj swoje miłosierne spojrzenie na te dusze, które cierpią męki ognia czyśćcowego i uwolnij je tak szybko, jak  to tylko możliwe, by mogły być dopuszczone do oglądania Boga w wiekuistej radości.
  Pamiętaj i pomóż, o Święta Matko, szczególnie moim krewnym, którzy są najbardziej opuszczeni i pozbawieni pomocy.
  Najmiłosierniejsza Matko, wylej zasługi drogocennej Krwi Pana Jezusa na te wybrane dusze Jezusa Chrystusa, aż zostaną pocieszone wspaniałościami niebiańskimi.
  A wy,Święte Wybrane Dusze, które możecie tak wiele  dla nas uczynić swoimi modlitwami, wstawiajcie się za nami i uwolnijcie nas od niebezpieczeństw ciała i duszy.Ochraniajcie nasze rodziny, aż wszyscy zostaniemy dopuszczeni do wiekuistej szcczęśliwości. Amen.


  • RSS