blue-angel blog

Twój nowy blog

Wpisy z okresu: 7.2008

   DZIEŃ SIÓDMY 
   Dziś sprowadź mi DUSZE, KTÓRE SZCZEGÓLNIE CZCZĄ I WYSŁAWIAJĄ MIŁOSIERDZIE MOJE, i zanurz je w miłosierdziu moim.Te dusze najwięcej bolały nad moją męką i najgłębiej wnikały w ducha mojego. One są żywym odbiciem mojego litościwego serca.Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym , żadna nie dostanie się do ognia piekielnego, każdej szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie.

    Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania  najlitościwszego Serca swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego.Dusze te są mocarne siłą Boga samego;wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód ufne w miłosierdzie Twoje, dusze te są zjednoczone z Jezusem i dźwigają ludzkość całą na barkach swoich.Te dusze nie będą  sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.
   Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje – które  są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa.Dusze te są żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a dusza ich przepełniona weselem śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu.Błagam Cię , Boże, okaż im miłosierdzie swoje według nadziei i ufności, jaką w Tobie położyli, niech spełni na nich obietnica Jezusa, który im powiedział, że : Dusze, które czczić będą to niezgłębione miłosierdzie moje – ja sam bronić będę w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie , jako swej chwały.
(Nastepuje Koronka do Miłosierdzia Bożego.)

   Sam Chrystus jest bowiem obecny w każdym chorym i cierpiącym.

                     Warszawa 14.VI.1987

    … wy jesteście wszędzie w społeczeństwie, a zwłaszcza w Kościele, ważni i szczególnie cenni, jesteście na wagę złota.Może na swoje życie nie patrzycie w ten sposób, bo wiecie, widzicie, jakie to życie  jest niedołężne, jak sobie nie możecie z nimi sami poradzić , czasem się ruszyć nie możecie, jesteście bezsilni, bezradni.Taka jest ludzka prawda, a równocześnie to , co mówi nam Pan Jezus, co mówi św. Paweł, w co wierzy Kościół, jest jakby odwrotnością tego, co mówi nasze i wasze ludzkie doświadczenie.Jesteście bezcenni.

                     Częstochowa 6.VI.1979

    Nic tak nie ubogaca innych, jak bezinteresowny dar cierpienia.

                   Kraków 9.VI.1997

    Bo cierpienie na to jest dane człowiekowi, ażeby Bóg szczególnie mógł w życiu ludzkim zwyciężyć.

                 Katowice 20.VI. 1983

   Cierpienie ludzkie zawsze jest tajemnicą .I bardzo trudno człowiekowi samemu przedzierać się przez jego mroki.Na horyzoncie naszej wiary pozostaje ten jeden punkt odniesienia – Krzyż Chrystusa – zenit ludzkiego cierpienia kogoś najniewinniejszego, Baranka bez skazy.

                Gdańsk 12.VI. 1987

   Jest to bowiem następna tajemnica , która jest udziałem świata chorych ,że wy, słabi, fizycznie poddani cierpieniom, jesteście równocześnie – w każdym razie możecie być  – źródłem mocy dla innych, dla zdrowych, czasem dla tych, którzy swoje zdrowie źle wykorzystują , którzy obrażają Boga, posługując się swoim zdrowiem i swoimi siłami.

              Kraków 9.VI.1979

  Modlitwa i ofiara jednych służy innym i dlatego wasze cierpienie nie jest tylko cierpieniem, ale jest także apostolstwem.Apostolstwo pomaga  zwyciężać Bogu w ludziach, w świecie.

           Katowice 20.VI.1983

   Pamiętajcie również o chorych, bo wiemy dobrze z naszego doświadczenia duszpasterskiego, że to są nasi najdyskretniejsi, najcichsi, ale także i najskuteczniejsi pomocnicy i współpracownicy.Ja w każdym razie – o tym wiem na pewno!

          Częstochowa 6.VI. 1979

     W ziął więc na siebie Jezus Chrystus to wszystko co dźwiga na sobie każdy z ludzi cierpiących, każdy z was tutaj, w Krakowie i na całym świecie.

           Kraków 9.VI.1979

       DZIEŃ SZÓSTY
  Dziś sprowadź mi DUSZE CICHE I POKORNE I DUSZE MAŁYCH DZIECI, i zanurz je w miłosierdziu moim.Dusze te są najwięcej podobne do serca mojego, one krzepiły mnie w gorzkiej konania męce; widziałem je jako ziemskich aniołów, które będą czuwać u moich ołtarzy, na nie zlewam całymi strumieniami łaski.Łaskę moją jest przyjąć zdolna tylko dusza pokorna, dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.

   Jezu najmiłosiernieszy, któryś sam powiedział:uczcie się ode mnie,żem cichy i pokornego serca – przyjm do mieszkania  najlitościwszego Serca swego dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci.Dusze te wprowadzają  w zachwyt niebo całe i są szczególnym upodobaniem Ojca niebieskiego,są bukietem przed tronem Bożym, którego zapachem sam Bóg się napawa.Dusze te mają stałe mieszkanie w najlitościwszym Sercu Jezusa i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki.
  Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze ciche, pokorne i dusze małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu najlitościwszego Serca Jezusa.Dusze te są najwięcej upodobnione do Syna Twego, woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego.Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewały cześć miłosierdziu Twemu na wieki wieczne.Amen.
(Następuje Koronka do Miłosierdzia Bożego.)

   Kto przebywa w pieczy Najwyższego
   i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
   mówi do Pana :”Ucieczko moja i Twierdzo,
   mój Boże, któremu ufam”.
   Bo On sam cię wyzwoli
   z sideł myśliwego
   i od zgubnego słowa
  Okryje cię swymi piórami
  i schronisz się pod Jego skrzydła:
  Jego wierność  to puklerz i tarcza.
  W nocy nie ulękniesz się strachu
  ani za dnia – lecącej strzały,
  ani zarazy, co idzie w mroku,
  ni moru, co niszczy w południe
  Choć tysiąc padnie u twego boku,
  a dziesięć tysięcy po twojej prawicy:
  ciebie to nie spotka.
  Ty ujrzysz na własne oczy:
  będziesz widział odpłatę  daną grzesznikom.
  Albowiem Pan jest twoją ucieczką,
 jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
 Niedola nie przystąpi do ciebie,
 a cios nie spotka twojego namiotu,
 bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie,
 aby cię strzegli na wszystkich twych drogach
  Na rękach będą cię nosili,
 abyś nie uraził swej stopy o kamień.
  Będziesz stąpał po wężach i żmijach,
  a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.

 Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie;
 osłonię go, bo uznał moje imię.
  Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham
 i będę z nim w utrapieniu,
 wyzwolę go i sławą obdarzę.
  Nasycę go długim życiem
  i ukażę mu moje zbawienie.

        DZIEŃ CZWARTY

   Dziś sprowadź mi POGAN I TYCH , KTÓRZY MNIE JESZCZE NIE ZNAJĄ, i o nich myślałem w gorzkiej swej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła serce moje.Zanurz ich w morzu miłosierdzia mojego.

   Jezu najlitościwszy , który jesteś światłością  świata całego, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze pogan, które Cię jeszcze nie znają ; niechaj promienie Twej łaski oświecą  ich, aby i oni wraz z nami wysławiali dziwy miłosierdzia Twego, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego.
   Ojcze Przedwieczny , spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają , a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa.Pociągnij ich do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą , jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować ; spraw , aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki wieczne.Amen.
(Następuje Koronka do Miłosierdzia Bożego)

     DZIEŃ PIĄTY

  Dziś sprowadź mi DUSZE BRACI ODŁĄCZONYCH i zanurz ich w morzu miłosierdzia mojego; w gorzkiej męce rozdzierali mi ciało i serce, to jest Kościół  mój.Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany moje i tym sposobem ulżą mi męki.

   Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą , Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie , przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze braci naszych odłączonych i pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego.
  Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze naszych braci odłączonych, zwłaszcza tych, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając uporczywie w swych błędach.Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, podjętą dla nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne.Amen.
(Następuje Koronka do Miłosierdzia Bożego)

    Maryja jest obecna w adwencie Kościoła i ludzkości.Ona przychodzi na świat , zanim narodzi się Chrystus. Ona – od chwili swego Niepokalanego Poczęcia – staje się definitywną drogą Jego wejścia do wielkiej rodziny ludzkości.

                           Częstochowa 19.VI.1983

   Przedziwne jest zaiste owo królowanie Matki za pomocą Jej jasnogórskiego Wizerunku: królowanie serca coraz bardziej potrzebne w świecie, który wszystko usiłuje wyrazić  przy pomocy zimnych kalkulacji i czysto matrielnych celów.

                        Częstochowa 6. VI.1979

    Niech światło Jej Bożego macierzyństwa świeci mocno tutaj na Jasnej Górze i stale przybliża nas do Tego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem.

                         Częstochowa 19.VI.1983

    Ty spraw – abyśmy w tym naszym trudnym ” dziś” Twojego Syna słuchali.Żebyśmy Go słuchali dzień po dniu. I uczynek po uczynku.Żebyśmy Go słuchali także wówczas, gdy wypowiada rzeczy trudne i wymagające.Do kogóż pójdziemy?On ma słowa życia wiecznego! ( por. J 6,68).

                         Częstochowa 19.VI.1983

     Zawsze tak wiele mówiły mi te słowa, które Twój jedyny, narodzony Syn, Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka, wypowiedział z wysokości krzyża do Jana – Apostoła i Ewangelisty:” Oto Matka Twoja”. Zawsze w słowach tych znajdowałem miejsce każdego człowieka – i moje własne miejsce.

                        Częstochowa 4.VI.1979

    Jasna Góra jest sanktuarium narodu.Trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca, aby czuć , jak bije serce narodu w Sercu Matki. Bije zaś ono, jak wiemy, wszystkimi tonami dziejów, wszystkimi odgłosami życia.

                       Częstochowa 4.VI. 1979

    O Matko Kościoła…Uświęcaj rodziny. Czuwaj nad duszą młodzieży i sercem dzieci.Pomóż w przezwyciężaniu wielkich zagrożeń moralnych, które w różnych narodach godzą w podstawowe środowiska życia i miłości.Daj nam odradzać się wciąż całym pięknem świadectwa dawanego Krzyżowi i Zmartchwystaniu Twojego Syna.

                       Częstochowa 4.VI.1979

            DZIEŃ DRUGI
     Dziś sprowadź mi DUSZE KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu moim.One dały mi moc przetrwania gorzkiej męki; przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość miłosierdzi moje.

    Jezu Najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż  w nas łaskę , abyśmy spełniali godnie uczynki miłosierdzia, by ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca  miłosierdzia, który   jest  w niebie.
    Ojcze Przedwieczny , spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybrane w winnicy swojej, na dusze kapłanów i dusze zakonne i obdarz ich mocą  błogosławieństwa swego , a dla uczuć Serca Syna swego, w którym to Sercu są zamknięte, udziel im mocy światła swego, aby mogli przewodzić innym  na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać  cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne.Amen.
( Następuje Koronka do Miłosierdzia Bożego.)

         DZIEŃ TRZECI

   Dziś sprowadź mi WSZYSTKIE DUSZE POBOŻNE I WIERNE  i zanurz je w morzu miłosierdzia mojego; dusze te pocieszały mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociechy wśród morza goryczy.

   Jezu Najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask swych nadobficie ze skarbca miłosierdzia swego, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki.Błagamy Cię  o to przez niepojętą miłość Twoją , jaką pała  Twe serce ku Ojcu niebieskiemu.
    Ojcze Przedwieczny ,spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne jako na dziedzictwo Syna swego i dla Jego bolesnej męki, udziel im swego błogosławieństwa i otaczaj ich swą nieustanną  opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale aby z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieczne.Amen.
(Następuje Koronka do Miłosierdzia Bożego.)

    Nadszedł czas – otchłań się otwiera.Oto Bestia  ze swymi poddanymi, zwąca się się zbawicielem świata oto król królów ciemności.Uniesiony pychą wzbija się on w przestworza, by nieba dosięgnąć, ale zmieciony zostaje tchnieniem świętego Michała Archanioła.Spada zatem, a ziemia, która już od 3 dni była nieustanną igraszką chaotycznych wirów , otwiera swe ogniste łono, a wtedy on i wszyscy jego zwolennicy na zawsze pochłonięci zostają w wiekuistych czeluściach piekła.Kiedy to się stanie, woda i ogień  oczyszczą ziemię i strawią wszystkie dzieła pychy ludzkiej i wszystko zostanie odnowione, wówczas ludzie będą Bogu służyć i chwałę oddawać”.
    Matka Boża wiedziała dobrze, od początku swej rozmowy, że pastuszkom ten język był nieznany chciała jednak dać dowód najoczywistszy,że Jej Objawienie pochodziło z woli Bożej, a miało się to stać w ten sposób, iż dzieci powtarzały Jej słowa wymówione po francusku, nie rozumiejąc nawet ich sensu.” Jeżeli się nawrócą, kamienie i skały przemienią się w sterty zboża, a ziemniaki same się zasadzą”.A potem  zapytała się pastuszków:”Modlicie się dobrze, moje dzieci?”"O nie, proszę Pani, nie bardzo – odpowiedziały otwarcie „. „Ach! Moje dzieci trzeba dobrze się modlić , rano i wieczór, kiedy nie będziecie miały czasu, zmówcie przynajmiej jedno Ojcze nasz i jedno Zdrowaś Maryjo, a kiedy będzie można , mówcie więcej.Na mszę św.chodzi zaledwie dwie kilka starszych niewiast, inni pracują w niedzielę przez całe lato, a w zimie, gdy nie wiedzą  co robić, idą do Kościoła, lecz tylko po to, by sobie drwić z religii…
   …Najświętsza Maryja Panna zakończyła swe przemówienie słowami:” Moje dzieci, przekażcie  te słowa całemu mojemu ludowi”. „Odchodząc, Piękna Pani przeszła potok, my zaś podążaliśmy za Nią oczyma , bo Ona przyciągała nas ku sobie swym blaskiem, a jeszcze bardziej swą dobrocią, która mnie upajała….

    Zwiastun Antychrysta , ze swymi międzynarodowymi wojskami, walczyć będzie przeciw prawdziwemu Chrystusowi, jedynemu Zbawcy  świata , wyleje dużo krwi i będzie chciał wyrugować kult religijny aby jego samego uważano za Boga .Oprócz dżumy i głodu, które będą powszechne, ziemię nękać będą wszelkiego rodzaju plagi, srożyć się będą wojny aż do ostatniej wojny,prowadzonej przez dziesięciu  królów Antychrysta, którzy będą mieli jeden cel i będą jedynymi władcami świata.Zanim to nastąpi, będzie pewin rodzaj fałszywego pokoju na świecie.Ludzie myśleć będą tylko o rozrywkach,źli oddawać się będą wszelkiego rodzaju grzechom, ale dzieci Kościoła świętego, dzieci wiary, prawdziwi naśladowcy ,wrastać będą w miłości Bożej i w cnotach, które są mi najdroższe.Szczęśliwe dusze pokorne , prowadzone przez Ducha Świętego! Będę walczyła wraz z nimi, dopóki nie dojdą do pełni wieku.
   Nawet natura woła o pomstę do nieba i drży z przerażenia  w oczekiwaniu tego, co ma przyjść na ziemię splamioną zbrodnią.Drżyj, ziemio i wy, których zawodem jest służyć Jezusowi Chrystusowi, aktórzy wewnątrz adorujecie samych siebie , drżyjcie! Bóg wyda was swemu  nieprzyjacielowi, ponieważ miejsca święte są w zgniliźnie ,klasztory nie są domami Boga, lecz Asmodeusza i jego popleczników.W tym to czasie urodzi się Antychryst  z zakonnicy hebrajskiej, fałszywej dziewicy, która będzie miała łączność ze starym wężem , mistrzem nieczystości;rodząc się,będzie on miotał przekleństwa,będzie miał zęby niby diabeł wcielony,będzie wydawał przerażające krzyki, czynił dziwi i żywił się nieczystościami.Jego ojcem będzie b….Będzie miał braci, którzy , nie będąc wprawdzie demonami wcielonymi, jak on, będą dziećmi zła.W 12 roku życia wyróżnią się oni walnymi zwycięstwami, wkrótce każdy z nich stanie na czele zastępów wspieranych przez legiony piekła.
     Zmienią się pory roku, ziemia wydawać będzie złe plony, zakłóceniu  ulegnie reguralny ruch gwiazd, księżyc odbijać będzie tylko słabe czerwonawe światło, woda i ogień wprawią kulę ziemską  w konwulsyjne ruchy i straszliwe trzęsienia pochłoną góry, i miasta itp. Rzym zatraci wiarę i zostanie stolicą Antychrysta.Demony powietrzne wraz z Antychrystem czynić będą wielkie dziwy na ziemi i w przestworzach, a ludzie coraz przewrotniejsi stawać się będą.Wszakże Bóg troszczył się będzie o swe wierne sługi  i o ludzi dobrej woli,Ewangelia będzie wszędzie głoszona, wszystkie narodyi ludy znać będą prawdę.
     Zwracam się z naglącym apelem do ziemi, wzywam prawdziwych uczniów Boga żyjącego i królującego w niebie , wzywam prawdziwych naśladowców Chrystusa, który stał się człowiekiem, jedynego prawdziwego Zbawiciela ludzi, wzywam swe dzieci ludzie prawdziwie mi oddanych, którzy mi się oddali  abym ich prowadziła do Boskiego Syna , których niejako noszę na swych rękach, którzy mym duchem żyli, wzywam wreszcie apostołów ostatnich czasów, wiernych uczniów Jezusa Chrystusa, którzy żyli w pogardzie świata i siebie samych, w ubóstwie, cierpieniu i pokorze, wśród wzgardy i w milczeniu, w modlitwie i umartwianiu, w czystości i w zjednoczeniu z Bogiem, nieznani światu, czas, aby wyszli i oświecili ziemię. Idżcie i okażcie się jako me umiłowane dzieci, jestem  z wami i w was, aby tylko wasza wiara była światłem, które was oświecać będzie w dniach nieszczęść.Niech wasz zapał uczyni was jakby spragnionymi chwały i czci Jezusa Chrystusa.Walczcie, dzieci światłości! Wy, którzy widzicie, bo oto czas czasów i koniec końców.
     Kościół zostanie zaciemniony, a świat będzie w przerażeniu.Ale Enoch i Eliasz, napełnieniDuchem Bożym , nauczać będą z mocą Bożą , a ludzie dobrej woli uwierzą w Boga i wiele dusz dozna pociechy.Mocą Ducha Świętego  robić będą wielkie postępy i potępią diabelskie błędy Antychrysta.Biada mieszkańcom ziemi! Będą  bowiem krwawe wojny i głód, dźuma i inne zaraźliwe choroby, będzie padał przerażający grad zwierząt, grzmoty i puoruny wstrząsną miastami, a ziemia, dygocząc, pochłonie niektóre kraje; w przestworzach głosy słyszeć się dadzą, ludzie bić będą  głową o ścianę, wzywając śmierci, a śmierć będzie ich kaźnią , krew płynąć ze wszech stron.Któż zwyciężyć zdoła, jeśli Bóg nie skróci czasu próby?Ale krwią, łzami i modłami sprawiedliwych Bóg da się przejednać.Enoch i Eliasz zostaną zabici, pogański Rzym zniknie, ogień z nieba spadnie i pożre trzy miasta,świat cały osłupieje z przerażenia, a wielu da się uwieść, bo nie wielbi prawdziwego Chrystusa żyjącego wśród nich.Nadszedł czas, słońce się zaćmiło, jedynie wiara będzie żyła.

  Niech nasza droga będzie wspólna.Niech nasza modlitwa będzie pokorna .Niech nasza miłość będzie potężna .Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać .

                                      Jan Paweł II  Częstochowa 18.VI .1983

                                       DZIEŃ  PIERWSZY

                 Dziś sprowadź mi LUDZKOŚĆ CAŁĄ, A SZCZEGÓLNIE
                WSZYSTKICH GRZESZNIKÓW
                i zanurzaj ich w morzu miłosierdzia mojego, a tym
                pocieszysz Mnie w gorzkim smutku,(w) jaki pogrąża
               mnie utrata dusz.  

           Jezu Najmiłosierniejszy , którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze , ale na ufność, jaką mamy w nieskończoną dobroć  Twoją, i przyjmij nas wszystkich do mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki.Błagamy Cię przez miłość Twoją , która cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą – a szczególnie  na  biednych  grzeszników  -  która  jest  zamknięta  w  najlitościwszym   Sercu  Jezusa, i  dla Jego  bolesnej  Męki  okaż  nam   miłosierdzie  swoje  , abyśmy  wszechmoc    miłosierdzia  Twego   wysławiali  na wieki  wieczne  .Amen.

    ( Następuje Koronka do Miłosierdzia  Bożego)
      Ojcze nasz.
     Ojcze nasz , któryś jest w niebie ,święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie taki na ziemi.Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

      Zdrowaś Maryjo
    Zdrowaś Maryjo, łaski pełna,Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami  i błogosławiony owoc żywota  Twojego, Jezus.Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi  teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

    Wierzę w Boga
    Wierzę w Boga , Ojca wszechmogącego,Stworzyciela nieba i ziemi.I w Jezusa Chrystusa , Syna Jego Jedynego ,Pana  naszego, który się począł z Ducha Świętego; narodził się z Maryi Panny.Umęczon pod Pąckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebionZstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartchwystał .Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy  Boga Ojca wszechmogącego .Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny,świętych obcowanie , grzechów odpuszczenie , ciała zmartchwystanie,żywot wieczny. Amen.

( Na dużych paciorkach przed rozpoczęciem każdej dziesiątki:)

  Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

 ( Na 10 małych paciorkach każdej dziesiątki:)

  Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

( Na zakończenie : po pięciu dziesiątkach:)

 Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny , zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

                                                ( trzy razy)

                    c.dn.

 Modlitwy św. Faustyny Kowalskiej wybrane z Dzienniczka


  • RSS