Prorok Izajasz miał wizję w 740 roku przed Chrystusem.Ujrzał w świątyni jerozolimskiej tron Boga.Serafini w pokornej postawie,zasłaniając swą twarz,zwróceni ku sobie,adorowali Boga wołając:”Święty,Święty,Święty Pan,Jahwe Zastępów! Ziemia cała pełna jest chwały Jego”(Iz 6,3 B.Poznańska).
Serafini należą do chóru Aniołów ,którzy stoją najbliżej Boga.Te pałające miłością Boga duchy anielskie nieustannie wysławiają Go trzykrotnym powtórzeniem słowa Święty.Liczba 3 oznacza w Biblii pewną doskonałość.
W tym przypadku oznacza sumę wszystkich doskonałości Boga i nieskończoną pełnię Jego świętości.Trishagion,czyli trzykrotne powtórzenie słowa Święty,powtarzają również Aniołowie w Apokalipsie św.Jana apostoła.Powtarza je również Kościół w liturgii mszalnej.
…Serafini uwielbiający Boga świadczą o tym,że otworzyli się i przyjęli Jego świętość ,zgodnie z wyznaczoną im miarą łaski.Oznajmiają,że cała ziemia jest pełna chwały Bożej,delikatnie przypominają nam byśmy naszym życiem głosili chwałę Boga.
…Podziwiając adorujących Boga Serafinów winniśmy uczyć się od nich tego przedziwnego połączenia między ciągłym oddawaniem się Bogu i wypełnianiem Jego woli,a modlitwą adoracji i wysławiania Go.
Gdy wypełniamy wolę Chrystusa i Jego przykazania,On będzie nam objawiał Siebie samego.Poznając Go bardziej lepiej będziemy mogli uwielbiać Go dalszym naszym życiem,zgodnym z Jego wolą i równocześnie jeszcze bardziej w postawie modlitewnej wpatrywać się w Niego z zachwytem adoracji.
Chrystus ponownie będzie się nam objawiał w głębi naszej duszy,a my oczyszczając się i wzrastając w łasce i miłości będziemy jeszcze bardziej Go stawiać na centralnym miejscu naszego życia i działania oraz zanosić modlitwy uwielbienia i dziękczynienia.
…Pokora to postawienie się w prawdzie i uznanie,że to wszystko czym jesteśmy i co posiadamy,jest darem miłującego nas Boga.Tej właśnie pokory każe nam uczyć się od Siebie,Chrystus Pan(Mt 11,29).
Tej pokornej prawdy uczymy się na modlitwie kontemplując,czyli wpatrując się z wiarą i miłością w Boga.
Jedynie na głębokim fundamencie naszej pokory może wznosić się gmach naszego chrześcijańskiego życia,z którego popłynie nieustanny hymn uwielbienia Boga.
Serafini uwielbiają Boga wspólnie,zwróceni ku sobie.Nasze,twoje,moje uwielbienie Boga w Trójcy Jedynego,nie ma być pojedyńczym głosem samotnego na pustyni jałowca,lecz mamy Go wysławiać razem w zharmonizowanym chórze głosów Mistycznego Ciała ,wysławiając Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym.
Serafini zwróceni ku sobie w modlitwie uwielbienia Boga pouczają nas,że naszym zachowaniem zgodnym z wolą Bożą mamy pociągać innych do oddawania czci Bogu i uwielbiania Go.Każda sytuacja w naszym codziennym życiu jest materiałem do modlitwy chwały i uwielbiania Boga.
Centralnym miejscem i czasem kultu członków Mistycznego Ciała jest Eucharystia,sprawowana w chrześcijańskich świątyniach…
Eucharystia to najpiękniejsza modlitwa uwielbienia i dziękczynienia ludzi i Aniołów.Właśnie uczestnicząc z wiarą i miłością we Mszy świętej możemy dostąpić uzdrowienia duszy i ciała.

Na podstawie książki” Aniołowie uczą nas modlitwy”
ks. Marian Polak